Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som poskytol/poskytla Opatrovateľskej službe Roman Kosturjak-Pflegedienst der Mutter von der Immerwährenden Hilfe – 24 Stunden-Betreuung zu Hause, Hemerkova 24, 040 23 Košice, IČO: 53395093 (ďalej len prevádzkovateľ) dobrovoľne a sú pravdivé.

Súčasne udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobitných kategórií osobných údajov v súlade s čl. 6, ods. 1. Nariadenia európskeho parlamentu a rady 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) v rozsahu údajov, ktoré som uviedol/uviedla v registračnom formulári do databázy prevádzkovateľa za účelom evidencie záujemcov o poskytnutie služieb zo strany prevádzkovateľa a výberu záujemcov o výkon opatrovateľských služieb v Rakúsku a za účelom organizácie prepravy a poskytovania asistenčných služieb pri organizácii prepravy k opatrovanej osobe a späť.

Som si vedomý/vedomá, že osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú poskytnuté osobám spolupracujúcim s prevádzkovateľom na zabezpečovaní jeho služieb, ako aj samotnej Opatrovateľskej službe Roman Kosturjak – Pflegedienst der Mutter von der Immerwährenden Hilfe – 24 Stunden-Betreuung zu Hause, Hemerkova 24, 040 23 Košice, IČO: 53395093 ako aj potenciálne opatrovaným osobám v Rakúsku a/alebo ich zákonným zástupcom.

Tento súhlas udeľujem na dobu desiatich rokov od registrácie prostredníctvom tohto vyplneného dotazníka.

Týmto čestne prehlasujem, že dávam prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.