Informačná povinnosť

Roman Kosturjak-Pflegedienst der Mutter von der Immerwährenden Hilfe 24 Stunden-Betreuung zu Hause, Hemerkova 24, 040 23 Košice, IČO: 53 395 093, telefón: 00421 949 819 025, email: mih.opatrovanie@gmail.com

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia si povinností opatrovateľskej služby Roman Kosturjak-Pflegedienst der Mutter von der Immerwährenden Hilfe-24 Stunden Betreuung zu Hause ako sprostredovateľa práce v zahraničí. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou opatrovateľskej služby Roman Kosturjak – Pflegedienst der Mutter von der Immerwährenden Hilfe – 24 Stunden-Betreuung zu Hause, a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené úradom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s pravidlami Roman Kosturjak – Pflegedienst der Mutter von der Immerwährenden Hilfe – 24 Stunden-Betreuung zu Hause. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Úrad je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Podmienky spracovania ososbných údajov

Poskytnutím Vašich osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas s ich spracovaním v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo prostredníctvom emailu: mih.opatrovanie@gmail.com (alebo telefonicky na čísle 00421 949 819 025, písomne, zaslaním požiadavky na adresu prevádzkovateľa). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Účel spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracované za účelom evidencie, uzatvárania a správy zmluvnej dokumentácie. Za účelom vedenia a spracovania úhrad či možných súdnych sporov. V rámci evidencie uchádzačov o výkon opatrovateľskej činnosti.

Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú po ich zaevidovaní a spracovaní v našej databáze poskytnuté inštitúciám, ktoré úzko súvisia s výkonom Vášho živnostenského oprávnenia (“opatrovanie osôb”): sociálna poisťovňa v SR, rakúska sociálna poisťovňa, bankové inštitúcie, ústredný portál verejnej správy a štátna správa SR ako aj Rakúskej republiky. Nasleduje finančná správa SR, finančná správa AT, súdy SR a AT(schválenie výkonu opatrovníctva). Poskytnutie Vašich osobných údajov tretím krajinám alebo organizáciám medzinárodného charakteru je vylúčené.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi